top of page

แนะนำสาธิตสินค้าการใช้งานกระดานอัจฉริยะ Hoshi i-Pro BOARD โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม จังหวัดสมุทรปราการ


ทางทีมงานโฮชิได้มีการนำสินค้ากระดานอัจฉริยะ i-Pro BOARD ไปสาธิตให้กับทางโรงเรียนบางบ่อวิทยาคม จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อให้คุณครูได้มีการทดลองใช้งาน ทดลองฟังก์ชันต่างๆ

นอกจากนี้ทางทีมงานโฮชิได้แนะนำวิธีการใช้งานพร้อมทั้งอธิบายถึงจุดเด่น และเสนอไอเดียการใช้งานที่ทำให้คุณครูผู้สอนและนักเรียน สามารถทำสื่อการเรียนการสอนได้ อย่างง่ายดายและสะดวกยิ่งขึ้น

หากท่านใดสนใจสินค้าโฮชิ ไม่ว่าจะเป็น i-Pro BOARD หรือ Video Conference

เข้ามาสอบถามหรือทดลองใช้งานสินค้าก่อนได้ติดต่อกับเรา..โฮชิ

Comments


bottom of page