top of page

i-Pro Board Manual

วิธีเปิดและปิดเครื่อง i-Pro Board

วิธีเปิดเครื่อง

วิธีเปิดเครื่อง

ยกเบรกเกอร์ขึ้น เพื่อเปิดใช้งานระบบไฟฟ้าทั้งระบบ

547825_0.jpg

หลังจากเปิดใช้งานแล้ว จะมี Logo Hoshi ขึ้นมาดังภาพ

547829_0.jpg

เมื่อแตะปุ่ม Power จะมีไฟสีฟ้าปรากฏขึ้น

547831_0.jpg

หลังจากเครื่องบูสเสร็จแล้ว จะมีหน้าตาดังนี้

วิธีปิดเครื่อง

547827_0.jpg

เลื่อนแถบ Menu Bar ด้านข้างของขอบจอด้านซ้ายหรือขวา

547824_0.jpg

หลังปิดเครื่องเสร็จแล้ว ปุ่มจะเปลี่ยนเป็นสีแดง

547828_0.jpg

กดปุ่ม Shutdown เพื่อปิดเครื่อง

ปิด Breaker

bottom of page